Przy projektach badawczo-rozwojowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej leasing jest jedną z coraz częściej wybieranych form finansowania środków trwałych. Ta opcja pozwala leasingobiorcy na wejście w stałe posiadanie sprzętu, bez konieczności dużego wkładu własnego. Przy wyborze leasingu w trakcie ubiegania się o dotacje unijne należy zadbać o promesę leasingową.

Czym właściwie jest promesa leasingowa?

Promesa leasingowa to umowa między leasingodawcą i leasingobiorcą, w której firma leasingowa zobowiązuje się do udzielenia finansowania drugiej stronie po spełnieniu określonych warunków. Dokument może dotyczyć różnych typów leasingu, takich jak; leasing operacyjny, leasing finansowy oraz pożyczka leasingowa.

W przypadku ubiegania się o dotację z Unii Europejskiej promesa leasingowa zwiększa szanse przedsiębiorstwa na uzyskanie dofinansowania. Przy niektórych programach unijnych posiadanie tego typu dokumentu jest obowiązkowe, dlatego też warto zwracać uwagę na wymagania programu dotacyjnego, w którym bierze się udział.

Jak wygląda promesa leasingowa?

Mimo, że nie ma z góry narzuconego wzoru tego dokumentu, promesa leasingowa zawsze powinna mieć formę pisemną i musi się w niej znaleźć na pewno;

  • Opis obu stron przyszłej umowy leasingu, czyli dane zarówno leasingobiorcy, jak i firmy leasingowej,
  • Informacja o leasingowanym środku trwałym, czyli opis przedmiotu leasingu,
  • Wykaz warunków, czyli wymagania jakie powinien spełnić leasingobiorca, aby uzyskać leasing.

Poza tym leasingodawca może wymagać innych danych potrzebnych do wystawienia dokumentu. Informacje, o które może pytać firma wystawiająca promesę to między innymi; dane finansowe, dane osobowe, dane dotyczące przedmiotu leasingu.

W razie potrzeby wymagane może być również potwierdzenie wcześniej wymienionych informacji odpowiednimi dokumentami (np. Dowodem osobistym lub dokumentami firmowymi).

W jaki sposób należy ubiegać się o promesę leasingową?

W pierwszej kolejności należy złożyć potrzebne dokumenty do wybranego leasingodawcy. Następnie trzeba poczekać na ocenę złożonego wniosku i weryfikację danych. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany wtedy leasingodawca może wydać promesę leasingową.

Pokazanie procedury ubiegania się o promesę leasingową przy dofinansowaniu unijnym

W przypadku, gdy leasingobiorca planuje skorzystać z dotacji Unii Europejskiej należy przestrzegać odpowiednich procedur. Po uzyskaniu promesy leasingowej powinno się ją przekazać  do odpowiedniego organu wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Po zatwierdzeniu złożonego wniosku należy podpisać umowę o dofinansowanie. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy leasingowej.