Dofinansowania unijne pozwalają na finansowanie sprzętu na różne sposoby, takie jak amortyzacja, wynajem lub leasing. Amortyzacja urządzenia wymaga jego zakupu ze środków własnych. Może to być problematyczne ze względu na brak odpowiedniej kwoty na zakup specjalistycznych maszyn potrzebnych do projektu. Wynajem pozwala na wykorzystywanie maszyny podczas trwania projektu jednak nie daje możliwości późniejszego wykupu urządzenia. Leasing pozwala na wejście w stałe posiadanie sprzętu bez konieczności dużego wkładu własnego.

Czym dokładnie jest leasing?

Każdy typ leasingu to umowa zawierana między leasingobiorcą, leasingodawcą oraz sprzedającym sprzęt.

Leasingodawca zakupuje przedmiot leasingu za środki własne od sprzedającego. Następnie środek trwały trafia do beneficjenta (leasingobiorcy), który spłaca go w określonych wcześniej w umowie leasingowej warunkach. Dzięki takiej umowie osoba chcąca zakupić sprzęt ma możliwość wykorzystania środka trwałego bez całkowitego wykupu już na początku korzystania.

Jakie rodzaje leasingu są kwalifikowalne przy grantach unijnych?

Przy projektach badawczo rozwojowych dostępne są dwie główne opcje leasingu. Mowa tu o leasingu operacyjnym i finansowym. Każda z nich różni się między sobą pewnymi aspektami, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze opcji finansowania.   

Główne różnice między dwoma wyżej wymienionymi typami leasingu to chociażby maksymalna możliwa wartość spłaty kapitału w roku, czy termin dostawy. Ważny jest też fakt, że w przypadku leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca, zaś przy leasingu finansowym odpowiedzialny za to jest leasingobiorca. Poza tym różnica jest też w płaceniu VAT, który leasingodawca musi opłacić w całości już na początku, jeśli zdecydował się na finansowanie sprzętu przez leasing finansowy.

tabela przedstawiająca porównanie leasingu operacyjnego i leasingu finansowego

Jakie są koszty leasingu w dofinansowaniu?

Dofinansowanie unijne pozwala na pokrycie części kosztów leasingu z grantu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, które z nich są kwalifikowalne, a które należy pokryć ze środków własnych. Koszty związane z leasingiem można podzielić na 3 kategorie:

Na początku leasingu należy zapłacić czynsz inicjalny (wkład początkowy), który może wynosić od 0% do 45%. Ten koszt ponosi w całości leasingobiorca. Od wkładu początkowego zależy późniejsza wysokość rat leasingowych, im większy wkład początkowy tym mniejsze raty leasingowe.

Kolejnym kosztem są raty leasingowe. Są one opłacane zgodnie z przyjętym harmonogramem przez leasingobiorcę.  Rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Z czego część kapitałowa jest kosztem kwalifikowalnym i może być sfinansowana z pozyskanych środków unijnych, natomiast odsetki stanowią część, którą beneficjent musi pokryć samodzielnie.

Ostatnim kosztem jest wykup, który pojawia się w zależności od tego czy leasingobiorca zdecyduje się na zakup sprzętu czy też nie. Kwota wykupu jest ustalana przy zawarciu umowy leasingowej i wyrażana jest w procentach od wartości środka trwałego. Wartość wykupu nie może być mniejsza niż 0,1% i jest pokrywana ze środków własnych.